Na stałe współpracujemy z następującymi Przewoźnikami:

1. JAS-FBG S.A.

2. OPEK Sp. z o.o.

3. Siódemka S.A.

 

Pkt.1 Nawiązanie współpracy

W celu nawiązania współpracy należy dostarczyć do DSK POLSKA Sp. z o.o. Sp.K. dokumenty rejestrowe firmy (NIP, Regon, Wpis do KRS). Dodatkowo należy wypełnić kwestionariusz informacyjny i dokument upoważniający firmę DSK POLSKA Sp. z o.o. Sp.K. do wystawienia faktur Vat bez podpisu odbiorcy.

Początkowo zakupy odbywają się za gotówkę. Towar można też zakupić na przedpłatę lub pobranie w przypadku wysyłki paczki. Istnieje możliwość nabycia towaru na przelew. Warunki otrzymania odroczonej płatności zostały dokładnie opisane w Pkt.7 Kredyty. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapoznaniem sie z naszą ofertą to zapraszamy do kontaktu z nami.

Pkt.2 Składanie zamówień

Zamówienia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dskpolska.eu.  Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Zamówienia są realizowane po opłaceniu gotówką lub po przesłaniu (e-mail) kserokopii przelewu przedpłaty.

Przedpłata:
DSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Jerzego Bukowskiego 2A/104
03-982 Warszawa
Raiffeisen Bank Polska S.A.
67 1750 0012 0000 0000 1380 3161

Pkt.3 Realizacja zamówień

Zamówienia realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pod warunkiem:

 - braku zaległości płatniczych w stosunku do naszej firmy

 - w ramach dostępności towaru w magazynie

W przypadku niedostępności danego towaru Partner jest informowany o tym oraz o ewentualnym przewidywanym terminie dostawy i podejmuje decyzję czy realizujemy dostawę częściowo, czy czeka na realizację całości dostawy. W przypadku zamówienia towarów nietypowych niezbędne jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail: biuro@dskpolska.eu. Zwroty zamówionych w ten sposób produktów nie będą przyjmowane.

Pkt.4 Koszty wysyłki

Na terenie kraju towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty wysyłki, w zależności od wartości zakupów, pokrywa Partner lub DSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. Istnieje również możliwość odbioru zamówionych towarów osobiście z magazynu siedziby DSK POLSKA.

Pkt.5 Zwrot towaru 

W okresie 10 dni od daty wydania towaru Partner Handlowy może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części po uzyskaniu wcześniejszej zgody na dokonanie zwrotu. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w ofercie i w magazynach firmy DSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.). Po uzgodnieniu Partner dokonuje zwrotu na własny koszt do magazynu, z którego pochodziła dostawa. Opłata manipulacyjna z tytułu zwrotu to 5% wartości netto zawracanego towaru, nie mniej niż 50 zł. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji. Opłata za zwrot jest naliczana automatycznie w chwili rozpatrywania i zatwierdzania faktury korygującej, w postaci odrębnej faktury VAT.

Pkt.6 Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną pod adresem: biuro@dskpolska.eu. Po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia, co upoważnia go do dostarczenia reklamowanych produktów do firmy DSK POLSKA opisując przesyłkę słowem " REKLAMACJA/SERWIS". Przesyłki bez podanych opisów będą odsyłane do nadawcy. W przypadku nieuznanych bądź nieuzasadnionych reklamacji, towar odsyłamy na koszt Reklamującego. Natomiast, gdy przesyłka została bezzasadnie wysłana na nasz koszt, do paczki dołączamy fakturę za poniesione koszty. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, pracownik naszej firmy informuje o rozstrzygnięciu Reklamującego. Rozpatrywane są tylko reklamacje złożone w formie elektronicznej. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny.

Pkt.7 Kredyt kupiecki

Firma DSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. udziela kredytów kupieckich swoim Klientom Wniosek kredytowy. Warunkiem przyznania kredytu jest pozytywna weryfikacja wiarygodności kredytowej oraz ocena dotychczasowej współpracy. W celu przyznania kredytu prosimy o dostarczenie:

- dokument wpisu do Rejestru Gospodarczego lub KRS

- dokument nadania numeru Regon

- dokument nadania numeru NIP

- kwestionariusz

- bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok bilansowy lub w przypadku firm niezobowiązanych do tworzenia bilansu kopię PIT-5 za ostatni miesiąc lub PIT 28 za ostatni rok, w przypadku osób rozliczających się za zasadach ryczałtowych

Wszystkie w/w dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione zgodnie z danymi zawartymi w pierwszym z tych dokumentów w siedzibie DSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. w obecności jego przedstawiciela lub notarialnie.

Jako zabezpieczenie kredytu kupieckiego przyjmujemy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez właściciela i poręczyciela. Kredytobiorca może zaproponować inną formę zabezpieczenia (gwarancja bankowa, zastaw na ruchomości, bądź nieruchomości) Wysokość limitu kredytowego jak i termin odroczenia płatności ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta. Towar będzie sprzedawany tylko do wartości limitu kredytowego. Niedotrzymanie terminów płatności powoduje wstrzymanie realizacji zamówień oraz skierowanie zlecenia windykacji. Za termin spełnienie wierzytelności określa się datę wpływu środków na nasze konto lub datę wpływu gotówki do kasy. Wniosek kredytowy jest rozpatrywany w ciągu 14 dni od przekazania kompletu wymaganych dokumentów.